...

Polityka prywatności

 1. Administratorem Danych Osobowych jest WEST COAST REAL ESTATE sp. z o.o. z siedzibą w
  Warszawie (02-532), ul. Rakowiecka 32A lok. 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
  Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000802188, NIP: 521-387-34-30, REGON: 384073174.
 2. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą)
  oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,
  ustawę o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie
  danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od
  Państwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie
  przetwarzania danych osobowych, a nasza firma jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła
  odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego
  stopnia ochrony danych osobowych. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem
  nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (zwanym dalej PUODO).
 3. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą
  firmę (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący
  adres e-mail: biuro@westcoastRE.eu lub w formie pisemnej na adres Administratora Danych
  Osobowych, tj. Rakowiecka 32A lok. 12, 02-532 Warszawa. W treści Zgłoszenia należy w sposób
  wyraźny wskazać:
  a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
  b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
  c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
  d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 4. W naszym Serwisie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres e-mail,
  c) numer telefonu.
  Ponadto, w celu administrowania serwisem internetowym oraz w celu analitycznym, tj. badania i
  analizowania aktywności w serwisie, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
 • adres IP,
 • lokalizacja (kraj, miasto),
 • system operacyjny,
 • przeglądarka,
 • kategoria urządzenia.
  Informacje te gromadzone są przez zewnętrzne narzędzia, z których korzystamy (tj. Google Analytics) i w
  związku z tym przetwarzane są również przez dostawców narzędzi na zasadach wynikających z ich
  regulaminów oraz polityk prywatności.
 1. Podanie danych wskazanych w punkcie 4. jest konieczne w następujących przypadkach:
 • w celu złożenia formularza kontaktowego, jeśli chcą Państwo nawiązać z nami kontakt – w tym
  przypadku konieczne jest wskazanie imienia i nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu (podstawa
  prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu komunikacji w sprawie oferty WEST COAST REAL ESTATE (podstawa prawna przetwarzania –
  art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celu wypełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych (podstawa prawna
  przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
  prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z przepisów o
  ochronie danych osobowych).
 1. Nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego
  funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na
  to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie
  korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Serwisu internetowego bez potrzeby
  powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i
  informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Serwisu internetowego,
  proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.
 2. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych,
  które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 3. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w
  punkcie poprzedzającym. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w
  zdaniu poprzedzającym, w przypadku, gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na
  Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą
  wykonujemy ma charakter ciągły.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu
  przepisów RODO w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach
  zlokalizowanych w państwach trzecich (w szczególności w Stanach Zjednoczonych). Dostawcy tych
  narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy
  zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul
  umownych.
 5. Żadnych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której
  dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie
  podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym,
  organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących
  przepisach prawa).
 6. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie
  dane na rzecz naszej firmy jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako
  Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia
  przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale
  wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w
  zdaniu poprzedzających. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie
  moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Serwisu internetowego. Jako Administrator
  Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania:
  a. podmiotom świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której
  działa nasz Serwis,
  b. dostawcy systemu mailingowego, w którym przechowywane są dane użytkowników,
  jeżeli są subskrybentami newslettera,

c. dostawcy usługi szybkiej płatności online,
d. podmiotom świadczącym inne usługi na naszą rzecz jako Administratora Danych
Osobowych, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania strony internetowej oraz
obsługi sklepu internetowego,
e. podmiotom świadczącym usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do
danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się
dane osobowe,
f. doradcom prawnym współpracującym z nami jako Administratorem Danych Osobowych
w zakresie, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług,
g. organom administracji publicznej oraz wymiaru sprawiedliwości i ścigania, jeżeli będzie
to wymagane prawem.

 1. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
  przez Administratora Danych Osobowych.
 2. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako
  Administrator Danych Osobowych ma prawo do:
  a) do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO –
  Administrator jest zobowiązany przekazać Państwu jako osobom, których dane będą przetwarzane,
  określonych w RODO informacji (m.in. o swoich danych, danych kontaktowych IOD, celach oraz
  podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców
  danych osobowych, o ile istnieją czy o okresie przez który dane będą przetwarzane lub o kryteriach
  ustalania tego okresu); obowiązek ten należy spełnić już w momencie pozyskiwania danych (czyli np.
  podczas składania przez klienta zamówienia w sklepie internetowym), a jeżeli danych nie uzyskuje się
  od osoby, której dane dotyczą, lecz z innego źródła – w rozsądnym terminie, zależnie od okoliczności;
  Administrator może zaniechać podawania tych informacji, jeśli osoba której dane dotyczą, już nimi
  dysponuje,
  b) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając nam dane
  osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak, że mają
  Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Państwa dane widnieją, ponieważ
  mogą one zawierać informacje poufne; mają jednak Państwo prawo do informacji jakie Państwa dane i
  w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym
  pierwszą kopię wydajemy bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobieramy
  odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii,
  c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art.
  16 RODO – jeżeli Państwa dane osobowe uległy zmianie, prosimy o poinformowanie nas jako
  Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadane przez nas dane były zgodne ze stanem
  rzeczywistym oraz aktualne; również w sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych,
  ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny
  (np. na skutek omyłki pisarskiej), prosimy o informację w celu poprawienia lub sprostowania takich
  danych,
  d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO – innymi słowy
  mają Państwo prawo żądania „skasowania” danych posiadanych przez nas jako Administratora Danych
  Osobowych oraz prawo do wystąpienia do nas jako Administratora Danych Osobowych, abyśmy
  poinformowali innych administratorów, którym przekazaliśmy Państwa dane o konieczności ich
  usunięcia. Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:
   cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty,
   podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie
  została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwa
  danych osobowych,

 wnieśli Państwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważają Państwo, że nie mamy żadnych
nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych
osobowych,
 Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z
prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych – proszę
pamiętać, że w takim przypadku muszą Państwo mieć podstawę do swojego żądania,
 konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa,
 dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług
społeczeństwa informacyjnego,

e) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – mogą się Państwo zgłosić do naszej
firmy z żądaniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (co polegałoby na tym, że
do czasu wyjaśnienia spawy nasza firma przede wszystkim jedynie by przechowywała), jeżeli:
 kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych lub
 uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie
nie chcą Państwo, abyśmy usuwali te dane osobowe (czyli nie korzystają Państwo z
uprawnienia, o którym mowa w literze poprzedzającej), lub
 złożyli Państwo sprzeciw, o którym mowa w lit. g niniejszego punktu, lub
 Państwa dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np.
przed sądem,

a) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – mają Państwo prawo uzyskania swoich
danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych
danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Państwu jedynie wówczas,
gdy podstawą przetwarzania Państwa danych była lub dane te były przetwarzane w sposób
automatyczny,
b) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – mają
Państwo prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez nas danych
osobowych, które dotychczas przetwarzaliśmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa,
c) niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO – w naszym Serwisie
internetowym nie będą Państwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani
profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę; dodatkowo zawsze
będziemy Państwa informowali o profilowaniu, gdyby miało ono mieć miejsce,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o
którym mowa w art. 77 RODO – jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe
niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikające z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

 1. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że
  zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:
  a) przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności
  wypowiedzi i informacji np. jeżeli zamieścili Państwo swoje dane na blogu, w komentarzach itp.,
  b) przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez naszą firmę z obowiązków
  prawnych wynikającego z przepisów – nie możemy usunąć Państwa danych przez okres niezbędny do
  wywiązania się z obowiązków, które nakładają na nas przepisy prawa,
  c) przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony
  roszczeń.
 2. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym,
  prosimy przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@westcoastRE.eu
 3. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie
  wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu

przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli
ma to zastosowanie – PUODO.

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie
  mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień
  niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
Scroll to Top